Do montażu o wyższym ciśnieniu

WhatsApp Widok rzeczywisty i schemat zaworu redukcji ciśnienia nr kat. Sieci i instalacje wodociągowe pracują w zakresie projektowanych ciśnień np. Do montażu o wyższym ciśnieniu ciśnienia roboczego, w instalacji może wystąpić również ciśnienie maksymalne. Wzrost ciśnienia w instalacji powyżej maksymalnego, może spowodować uszkodzenie urządzeń i rurociągów. Zawory regulujące ciśnienie mają za zadanie utrzymać ciśnienie w zadanym zakresie.

Reduktory ciśnienia w instalacjach wodnych

Zawory sterujące ciśnieniem znajdują się praktycznie w każdym układzie hydraulicznym i pomagają w do montażu o wyższym ciśnieniu funkcjach np. Zmienne ciśnienie wejściowe oraz przepływ wody nie mają wpływu na nastawione ciśnienie wyjściowe. Zawór otwiera się, gdy osiągnięty zostanie zaprogramowany wcześniej minimalny poziom wypełnienia zbiornika, natomiast zamyka się, przy osiągnięciu poziomu maksymalnego.

Zawór montowany jest zazwyczaj w zbiorniku powyżej dopuszczalnego poziomu maksymalnego. Poniżej przedstawiam zasadę działania wybranych zaworów. W zależności od funkcji, mamy dostępnych nawet kilkanaście zaworów o bardzo szerokim zastosowaniu.

Zawory zwrotne

W celu wybrania odpowiedniego zaworu zalecam kontakt z producentem. Zawór główny jest zaworem membranowym, działającym hydraulicznie, sterowanym poprzez własne medium.

Kontakt Zawory zwrotne Zawory zwrotne stosowane są w układach hydraulicznych w celu umożliwienia swobodnego przepływu cieczy wyłącznie w jednym kierunku.

Większość typów zaworów pracuje jedynie na zasadzie hydraulicznej, bez konieczności wykorzystywania zewnętrznego źródła energii. Zastosowanie: Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej.

do montażu o wyższym ciśnieniu

Zasilanie awaryjne drugiej sieci połączenia sieciowe. Zawór redukcji ciśnienia redukuje zmienne ciśnienie na wejściu do zaworu p1 na stałe niższe ciśnienie na wyjściu p2. Zmienny przepływ i ciśnienie wejściowe nie mają do montażu o wyższym ciśnieniu na ciśnienie wyjściowe, regulowane zaworem sterującym.

Ciśnienie wyjściowe można nastawić w przedziale od 1 do 15 bar wykonanie standardowe.

Zasadę działania zaworów regulacyjnych redukcyjnych membranowych sterowanych własnym medium wyjaśnia schemat przedstawiony poniżej: Widok rzeczywisty i schemat zaworu redukcji ciśnienia nr kat. Medium wpływa do zaworu głównego 1 od strony bades na montażu zaworu p1 dalej przez zawór kulowy 2Afiltr 3kryzę 4zawór sterujący 6 i zawór kulowy 2C do strony wyjściowej zaworu p2.

Kryza ogranicza natężenie przepływu ze strony wejściowej p1, zawór sterujący 6 zaś natężenie przepływu ze strony wyjściowej p2. Jeżeli: ciśnienie wyjściowe p2 za zaworem przekroczy nastawioną wartość na zaworze sterującym 6zawór ten zamyka się; medium płynie poprzez zawór dławiąco-zwrotny 5 i zawór kulowy 2B do komory sterującej zaworu głównego 1 i zawór główny się zamyka.

Filtr 3 zabezpiecza wtórnie obwód sterujący przed zanieczyszczeniem.

do montażu o wyższym ciśnieniu

Pisząc prostszym językiem, z powodu mniejszego rozbioru zawór pilotowy ogranicza wypływ, w komorze zaworu nad membraną panuje wyższe ciśnienie, a zawór główny dławi bardziej, aż do momentu, gdy zostaje znów osiągnięte ciśnienie nastawione na zaworze pilotowym. Ochrona sieci przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez spust wody.

Dobór i montaż zaworów automatycznej regulacji ciśnienia i przepływu

Zawór spustowy utrzymuje wcześniej nastawione ciśnienie wejściowe p1 na stałym poziomie. Każdy wzrost ciśnienia w sieci powyżej nastawionej wartości progowej zostaje zniwelowany przez szybkie otwarcie zaworu.

Proces zamykania zaworu jest wolny, aby uniknąć uderzenia wodnego. Zmienny przepływ wody nie ma wpływu na ciśnienie progowe nastawione na zaworze sterującym.

do montażu o wyższym ciśnieniu

Widok rzeczywisty i schemat zaworu bezpieczeństwa i zaworu utrzymującego ciśnienia nr kat. Medium napływa do zaworu głównego 1 od strony wejściowej zaworu p1 dalej przez zawór kulowy 2Afiltr 3kryzę 4zawór sterujący 6 i zawór kulowy 2B do strony wyjściowej zaworu p2. Kryza ogranicza natężenie przepływu ze strony wejściowej p1. Jeżeli ciśnienie wejściowe p1 przekroczy nastawioną na zaworze sterującym 6 wartość, zawór główny 1 się otwiera medium wypływa z komory sterującej zaworu głównego poprzez zawór dławiący 5 i zawór sterujący 6 do strony wyjściowej p2.

Jeżeli ciśnienie po stronie wejściowej jest niższe niż nastawiona wartość, zawór sterujący zamyka się. Medium płynie od strony wejściowej poprzez zawór kulowy, filtr, kryzę i zawór dławiący do komory zaworu głównego.

Zawór główny zamyka się. Zastosowanie: Ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu, Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie, W przypadku, gdy zasilanie sieci wtórnej wymaga do montażu o wyższym ciśnieniu przepływu, np.

Widok rzeczywisty i schemat zaworu kontroli i ograniczenia natężenia przepływu nr kat. Medium wpływa do zaworu głównego 1 od strony wejściowej zaworu p1 dalej przez obwód sterujący, zawór kulowy 2Afiltr 3kryzę 4zawór sterujący 6 i zawór kulowy 2C do strony wyjściowej zaworu p2. Kryza 7 generuje spadek ciśnienia który zostaje przekazywany na zawór sterujący 6 który steruje zaworem głównym 1 zapewniając utrzymanie stałego nastawionego natężenia przepływu.

Test: Prysznic przenośny z wodą pod ciśnieniem 8L Quechua - Decathlon

Jeżeli natężenie przepływu wzroście ponad nastawioną wartość zawór Hawido się przymyka.

Możesz być zainteresowany